Hva er bergart i kryssord?

Vi fant 615 synonymer til ordet bergart. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til bergart3 bokstaver
alm
gur
kol
rav
bergart4 bokstaver
erts
fels
gips
grus
jade
jord
kalk
kull
lava
lehm
løss
malm
sand
silt
sten
talk
torv
tuff
bergart5 bokstaver
blokk
flint
fløts
gneis
kritt
leire
magma
onyks
petra
skarn
slagg
stein
tefra
trapp
trass
bergart6 bokstaver
adinol
aplitt
arkose
basalt
dacitt
diabas
dunitt
eolitt
fenitt
gabbro
kaolin
kleber
kvarts
latitt
lyditt
lyskol
marmor
mergel
noritt
olivin
oolitt
pelitt
petros
porfyr
sinter
skifer
søvitt
tilitt
tripel
urkalk
urtitt
xylitt
bergart7 bokstaver
akeritt
alabast
bauxitt
biolitt
breccie
breksje
brunkol
dioritt
ekeritt
eruptiv
esboitt
falbånd
felsitt
foiditt
foyaitt
fyllitt
grafitt
granitt
greisen
ijolitt
kakoxen
korsitt
lapilli
leptitt
lyskull
marleik
melafyr
mineral
minette
molasse
perlitt
pikritt
replava
revkalk
sjøkalk
spilitt
suevitt
syenitt
tefritt
terrazo
thulitt
tillitt
trakytt
tripoli
trippel
xenotim
zwitter
bergart8 bokstaver
aggregat
agmatitt
andesitt
asketuff
basanitt
batolitt
bekstein
birikalk
brunkull
ditroitt
doleritt
dolomitt
edelsalt
eklogitt
elpiditt
elvegrus
epigneis
essexitt
fallbånd
fonolitt
glanskol
granofyr
gravakke
groutitt
grågneis
gråstein
gråvakke
halititt
hardsalt
hornfels
hyperitt
intrusiv
jadaritt
kalktuff
kiselgur
lasuritt
lazuritt
liparitt
melititt
mjøskalk
mylonitt
nyperitt
obsidian
oceanitt
ofiolitt
oljesand
oseanitt
pagoditt
pisolitt
psammitt
psephitt
putelava
puzzolan
rapakivi
rhyolitt
ruinerts
sandsten
sandtuff
sediment
sericitt
sjøkritt
skumglas
steatitt
steinart
steinkol
stenkull
støvtuff
taconitt
tonalitt
trachytt
tungsand
vitrofyr
wehrlitt
xenolitt
zinnober
øyegneis
bergart9 bokstaver
anhydritt
antrasitt
arizonitt
augegneis
aurestein
bandgneis
bentonitt
bentoritt
blokklava
blåskifer
bostonitt
båndgneis
cipollino
diatomitt
fettstein
fibergips
fosforitt
fulguritt
geysiritt
gipsstein
glanskull
granulitt
groruditt
grønstein
hornstein
itabiritt
kainititt
kalkstein
keratofyr
kiselkalk
kloritoid
krittkalk
kvartsitt
kvernberg
lamprofyr
lardalitt
larvikitt
lasursten
leirstein
leucititt
mangeritt
migmatitt
monzonitt
paragneis
pegmatitt
phonolitt
pimpstein
platekalk
porfyritt
prasinitt
pridotitt
pulaskitt
raudgneis
reservoar
rognstein
saltstein
sandstein
skumglass
steinkull
steinsalt
sylvinitt
såpestein
takskifer
tholeiitt
tinguaitt
titanmalm
tjæresand
tjøresand
travertin
troostitt
vulkanitt
zirkelitt
bergart10 bokstaver
adinolfels
agglomerat
albanosten
altaskifer
alunskifer
amfibolitt
anateksitt
anortositt
basaltlava
camptonitt
charnokitt
dagbergart
dryppstein
dypbergart
dyperuptiv
farsunditt
flintstein
fossilkalk
granatfels
grunnfjell
grønnstein
gunningitt
halloysitt
helleflint
ignimbritt
iherzolitt
jernoolitt
kalkmarmor
kalkoolitt
kimberlitt
klangstein
kolbergart
korallkalk
kornskifer
kragerøitt
kryptonitt
kuchersitt
kulenoritt
kvartssand
lasurstein
laurdalitt
leirskifer
limburgitt
löllingitt
løllingitt
mergelsten
nefelinitt
ofikalsitt
oljeskifer
onyksstein
onyxmarmor
orbiculitt
orthogneis
ottaskifer
palagonitt
peraciditt
peridotitt
perlestein
plategneis
porfyrtuff
rhyodacitt
rullestein
shonkinitt
slangegips
sparagmitt
spekkstein
sveisetuff
tadsjikitt
talkskifer
trapporfyr
troktolitt
vistdalitt
zeofyllitt
ørretstein
bergart11 bokstaver
albanostein
alpegranitt
andesittuff
anorthositt
apachetårer
augittgneis
avfallssalt
billedstein
bindheimitt
damtjernitt
diatoméjord
djupbergart
djuperuptiv
fanglomerat
gangbergart
gneis er en
granatgneis
grønnskifer
halleflinta
harzburgitt
hälleflinta
jernbergart
kalkalabast
kalkbauxitt
kalkbergart
kalkfyllitt
kiselskifer
kleberstein
klebeskifer
klorapatitt
knuteskifer
konglomerat
kulebergart
kuledioritt
kulegranitt
kullbergart
labradoritt
lavabergart
leirbergart
luxulianitt
mackinawitt
mandelstein
marmoronyks
mergelstein
mikrogabbro
morenestein
muslingkalk
månebergart
neighboritt
nordmarkitt
olivinstein
onyksmarmor
orthoporfyr
paleobasalt
paleodacitt
pfahlkvarts
polérskifer
pyroksenitt
radiolaritt
rombeporfyr
rørosskifer
saltbergart
skifergneis
skiferleire
skrivekritt
spessartitt
sørkedalitt
thulittkule
tuffbergart
ultramafitt
zinnwalditt
bergart12 bokstaver
agalmatolitt
bergartsglas
biancomarmor
biotittgneis
carnallititt
garbenskifer
gneisbergart
granittgneis
granodioritt
hornblenditt
kiselbergart
klaukofanitt
klorittgneis
kobberskifer
kopparskifer
kopperskifer
krinoidekalk
kvartsgabbro
kvartsporfyr
magmabergart
metagråvakke
mikrodioritt
mikrofoiditt
mikrofoyaitt
mikrogranitt
mikrosyenitt
moderbergart
monzodioritt
olivingabbro
osloessexitt
paleopikritt
paschamarmor
puddingstein
serpentinitt
sphagnumtorv
sprudelstein
sprudlestein
syenittgneis
syenodioritt
tefrittslagg
trondheimitt
trondhjemitt
törnebohmitt
vertsbergart
bergart13 bokstaver
alkaligranitt
alkalisyenitt
augittsyenitt
bergartsglass
buntsandstein
carraramarmor
celledolomitt
diorittaplitt
dolomittstein
felsittporfyr
felskvartsitt
ferskvasskalk
fosfatbergart
gabbrobergart
glimmerskifer
granittaplitt
granittdiapir
granittporfyr
jacupirangitt
kalksandstein
kalsittmarmor
kalsiumsulfat
kaustobiolitt
klorittskifer
kontaktskifer
kraterbergart
kvartsbergart
kvartsdioritt
kvartsfyllitt
leirjernstein
mainsandstein
metakvartsitt
mikroessexitt
månebergarten
natrongranitt
nefelinbasalt
nefelinlatitt
neidengranitt
porfyrgranitt
posidonskifer
pyroklaastitt
selbergittuff
sericittgneis
serpentinfles
silikatmarmor
sinterbergart
skiferbergart
skriftgranitt
syenittaplitt
syenittporfyr
valdresskifer
bergart14 bokstaver
akaustobiolitt
alkalitrachytt
anhydrittstein
biotittgranitt
breksjebergart
diatomebergart
dolomittmarmor
effusivbergart
eruptivbergart
eruptivbreksje
essexittaplitt
ferskvannskalk
granittbergart
grefsensyenitt
kupferschiefer
mikromonzonitt
mikroplutonitt
muskovittgneis
nefelinsyenitt
pentameruskalk
silikatbauxitt
silikatbergart
smeltemylonitt
sodalitfoyaitt
trachyandesitt
turmalinaplitt
utgangsbergart
østfoldgranitt
bergart15 bokstaver
anateksegranitt
augittporfyritt
beksteinsporfyr
cordierittgneis
dolomittbergart
drammensgranitt
eleolittsyenitt
gabbroporfyritt
glaukofanskifer
grimstadgranitt
hornblendegneis
kalksilikatfels
karbonatbergart
kvartskeratofyr
kvartsporfyritt
kvartssandstein
leucittbasanitt
møllesteinslava
porfyrsandstein
psevdotachylitt
rapakivigranitt
residualbergart
rivningsbreksje
sedimentbergart
sericittfyllitt
bergart16 bokstaver
aktinolittskifer
anortosittgabbro
beksteinrhyolitt
blandingsbergart
diorittporfyritt
ekstrusivbergart
glaukophanskifer
glimmerkvartsitt
glimmerpegmatitt
granatamfibolitt
granittpegmatitt
grunnfjellsgneis
halyserittskifer
hornblendeskifer
metapyroklastitt
migmatittbergart
mikroultramafitt
molassesandstein
monzonittbergart
nefelinleucititt
olivinnefelinitt
serpentinbergart
sillimanittgneis
snøfnuggobsidian
telemarksgranitt
toglimmergranitt
bergart17 bokstaver
avsetjingsbergart
avsettingsbergart
chiastolittskifer
feltspatpegmatitt
grunnfjellbergart
hornblendegranitt
hornblendesyenitt
iddefjordsgranitt
jernglimmerskifer
kalkglimmerskifer
kalksilikatskifer
kalksteinsbreksje
leirglimmerskifer
mikrogranodioritt
morenekonglomerat
sandsteinsbergart
sericittkvartsitt
størkningsbergart
vistdalitt-gabbro
bergart18 bokstaver
andalusitthornfels
anortosittkoronitt
bruddstykkebergart
edelstenspegmatitt
eksplosjonsbreksje
gneisglimmerskifer
granatserpentinitt
hornblendeandesitt
kalksilikatbergart
konglomeratbergart
leirskiferhornfels
magnetittkvartsitt
omvandlingsbergart