Hva er plaga i kryssord?

Vi fant 1508 synonymer til ordet plaga. Filtrer søkeresultatet ved å skrive inn antall bokstaver eller mønster.

Velg antall:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kryssordhjelp til plaga3 bokstaver
ama
asa
ast
bød
bøy
dro
kua
red
rei
rev
ria
rir
vea
åka
plaga4 bokstaver
amet
aser
aset
aste
bala
balt
bast
baud
brya
bryr
brød
brøy
budt
bydd
egla
eksa
erta
gnog
gren
hala
halt
huta
håna
hånt
kava
kavd
kilt
kuer
kuet
leia
leid
mara
masa
mast
møda
møya
naga
nagd
nida
nøda
onda
orka
pina
pint
reiv
ridd
rien
riva
rykt
slet
stia
syka
såra
såre
sårt
tagg
tigd
tynt
uroa
veen
veet
åket
plaga5 bokstaver
amene
apnen
asene
balen
baler
balet
balte
basen
baser
baste
beske
beskt
brydd
bryet
budte
bydde
byder
cruxa
drilt
egler
eglet
ekser
ekset
ergra
erter
ertet
flæra
genen
gikta
gnaga
gnagd
gnåla
gnålt
grein
grina
grint
halen
haler
halet
halte
harma
hefta
herja
hersa
hetsa
hikka
hissa
horsa
huter
hutet
håner
hånet
hånte
kavde
kaven
kaver
kavet
kilen
kiler
kilte
kinka
kjasa
kjast
kjava
kjøra
kløen
knipa
knoga
korsa
kuede
kuete
kuska
kusta
leide
leien
leier
leiet
maren
masen
maser
maset
maste
mobba
mugga
møden
møyen
nagde
nager
naget
nider
nidet
nøden
ondet
orket
pinen
piner
pinte
purra
reven
revet
revne
ridde
riene
risla
riven
river
rykka
rykte
røska
sjaua
sjuka
sleit
slita
slitt
snuen
sorga
sotta
stien
stiet
stred
strei
stria
strie
strir
svøpa
svøpt
syken
sårer
såret
terga
tigde
tigga
tirra
trykt
tyner
tynga
tyngd
tynte
umaka
umake
urodd
uroer
uroet
veene
verba
vorta
åkene
ødela
ødema
plaga6 bokstaver
apneen
apnene
armoda
avbrøt
balede
balene
balete
basene
bemøya
bemøyd
brokka
brydde
bryene
byrden
cruxet
dragen
dragsa
drassa
drilla
drilte
eglede
eglete
eksede
eksema
eksete
engsta
ergrer
ergret
ertede
ertete
fedmen
flassa
flenga
flengt
flerra
flæren
flærer
flæret
galten
genene
genert
gikten
gnagde
gnager
gnaget
gnåler
gnålet
gnålte
griner
grinet
grinte
gråten
halede
halene
halete
harmen
harmer
harmet
heften
heftet
herjer
herjet
hersen
herser
herset
hetser
hetset
hikken
hikker
hikket
hindra
hisser
hisset
horsen
horser
horset
hundsa
hutede
hutete
hånede
hånete
kavede
kavene
kavete
kilene
kinken
kinket
kjaser
kjaset
kjaste
kjavet
kjøret
kløene
knipet
knoger
knoget
kolsen
korset
kregda
krenka
krenkt
kusker
kusket
kuster
kustet
kvalen
kviden
leiede
leiene
leiete
lemusa
liktåa
manien
marene
martra
masede
masene
masete
mobber
mobbet
muggen
mugget
myosen
mødene
møyene
nagede
nagene
nagete
nidede
nidete
nødene
ondene
orkene
pinene
plagen
plaget
plakka
purren
purrer
purret
rislen
risler
rislet
rivene
rykker
rykket
røsker
røsket
sjauen
sjauer
sjauet
sjuken
sliter
slitet
slitte
smerta
snuene
sorgen
sotten
stiene
streva
strevd
stridd
stride
stridt
strien
stritt
svøpen
svøper
svøpet
svøpte
sykene
sårede
sårene
sårere
sårest
sårete
terger
terget
tigger
tigget
tirrer
tirret
trengt
trygla
trykka
trykte
tyngde
tynger
tynget
ulykka
ulysta
umaken
umaker
umaket
urodde
uroede
uroete
vablen
verbet
vorten
ødemet
øydela
plaga7 bokstaver
afasien
anemien
anfekta
angsten
antasta
apneene
armoden
avbraut
avbrutt
avbrøyt
bebyrda
bedrøva
bekymra
belasta
beleira
belemra
bemøyde
bemøyer
bemøyet
beskere
beskest
besværa
besvært
brokken
brokket
byrdene
cruxene
diareen
dragene
dragser
dragset
drasset
driller
drillet
eksemen
eksemet
engster
engstet
ergrede
ergrete
ertinga
fedmene
flasset
flengen
flenger
flenget
flengte
flerren
flerrer
flerret
flærede
flærene
flærete
forarga
forsura
galtene
generer
generte
giktene
gnagede
gnagene
gnagete
gnålene
grinene
gråtene
harmede
harmene
harmete
heftene
helveta
hemskoa
herjede
herjete
hersede
hersene
hersete
hetsede
hetsete
hikkede
hikkene
hikkete
hindrer
hindret
hissede
hissete
horsede
horsene
horsete
hundser
hundset
jamrene
kinkene
kjasene
kjavene
kjørene
knipene
knogede
knogene
knogete
kols-en
kolsene
korsene
krampen
kregden
krenker
krenket
krenkte
kuskede
kuskete
kustede
kustete
kvalene
kvidene
leamusa
lemusen
lidinga
liktåen
maniene
martrer
martret
mishaga
mobbede
mobbete
muggene
myosene
overøst
plagete
plakken
plakket
purrede
purrene
purrete
pyoreen
rislede
rislene
rislete
rosenen
rykkede
rykkete
røskede
røskete
sjauede
sjauene
sjauete
sjenert
sjukene
sjøsyka
slitene
smerten
smerter
smertet
sorgene
sottene
stressa
strevde
strever
strevet
stridde
striden
striene
striere
striest
svøpene
såreste
tergede
tergete
tiggede
tiggete
tirrede
tirrete
trakoma
trenger
trengte
trygler
tryglet
trykker
trykket
tyngede
tyngete
tyngsla
ubehaga
ulykken
ulysten
umakede
umakene
umakete
uremien
utbytta
uviljen
vablene
vansken
verbene
vortene
ødelagt
ødemene
øresusa
plaga8 bokstaver
afasiene
aleksien
almesyka
anemiene
anfekter
anfektet
anginaen
angriper
angstene
antaster
antastet
armodene
artrosen
arytmien
avbrekka
avbrutte
avbryter
bebyrder
bebyrdet
bedrøver
bedrøvet
bekjempa
bekymrer
bekymret
belaster
belastet
beleirer
beleiret
belemrer
belemret
bemøyede
bemøyete
beskeste
besværer
besværet
besværte
brokkene
bryderia
diareene
dragsede
dragsete
drassene
drillede
drillete
eksemene
endemien
enervert
engstede
engstete
ertingen
etterria
farangen
flassene
flengede
flengene
flengete
flerrede
flerrene
flerrete
forarger
forarget
forfulgt
forsurer
forsuret
fotgikta
genansen
gnagsåra
halsonda
heimsøkt
helvetet
hemskoen
herpesen
hinderet
hindrede
hindrene
hindrete
hjemsøkt
hodepina
hundsede
hundsete
huskorsa
høysnuen
irritert
isjiasen
jammeren
jammerne
kariesen
katarren
kolikken
kolitten
kols-ene
krampene
kregdene
krenkede
krenkete
leamusen
leddmusa
lemlesta
lemusene
lidelsen
lidingen
liktærne
mageonda
magesåra
martrede
martrete
martyria
maveonda
mavesåra
migrenen
misbrukt
mishager
mishaget
munnsåra
neurosen
nevrosen
opphissa
oppkasta
overdøva
overdøvd
overøser
overøste
pasjonen
pinselen
pinslene
plageren
plagerne
plakkene
pyoreene
radbrekt
rosenene
seigpint
sjenerer
sjenerte
sjøsjuka
sjøsyken
skognaga
smertede
smertene
smertete
sovesyka
stressen
stresset
strevede
strevene
strevete
stridene
stridere
stridest
strieste
strumaen
tannpina
torturen
trakomet
tryglede
tryglete
trykkede
trykkete
ubehaget
uleiliga
ulykkene
ulystene
uremiene
utbytter
utbyttet
uviljene
vanskene
veistøva
verbumet
verketåa
ødelagte
øresusen
øresuset
ørevoksa
øydelagt
plaga9 bokstaver
aleksiene
allergien
almesyken
anfektede
anfektete
anginaene
antastede
antastete
artrosene
arytmiene
avbrekket
bebyrdede
bebyrdete
bedrøvede
bedrøvete
bekjemper
bekjempet
bekymrede
bekymrete
belastede
belastete
beleirede
beleirete
belemrede
belemrete
besværede
besværene
besværete
blødninga
bryderiet
deprimert
dysfasien
endemiene
enerverer
enerverte
ergrelsen
ertingene
etterrien
farangene
forargede
forargete
forfulgte
forfølger
forstyrra
forsurede
forsurete
fortreden
forulempa
fotgikten
fotsoppen
genansene
gnagsåret
halsondet
handicapa
handikapa
harepesta
heimsøker
heimsøkte
helvetene
hemskoene
hemskorne
herpesene
heteslaga
hindringa
hjemsøker
hjemsøkte
hodepinen
huskorset
høydesyka
høysnuene
irriterer
irriterte
isjiasene
kariesene
katarrene
kikhosten
kolikkene
kolittene
kyssesyka
leamusene
leddgikta
leddmusen
lemlester
lemlestet
lidelsene
lidingene
liggesåra
liktornen
lumbagoen
mageknipa
mageondet
magesåret
mareritta
martyriet
maveknipa
maveondet
mavesåret
migrenene
misbruker
misbrukte
mishagede
mishagete
mishandla
motgangen
motviljen
munnsåret
musearmen
nefritten
nesebloda
neurosene
nevrosene
nyregrusa
opphisser
opphisset
oppkastet
overdøvde
overdøver
overdøvet
pasjonene
podagraen
prolapsen
prøvelsen
radbrekka
radbrekte
reisesyka
ringormen
ryggplaga
seigpiner
seigpinte
silikosen
sjenansen
sjikanert
sjøsjuken
sjøsykene
skognaget
snorkinga
soleksema
solstikka
sovesyken
strabasen
stressene
strideste
strumaene
syfilisen
sykdommen
sønderrev
søvnapnen
tannpinen
tetanusen
torturene
torturert
trakomene
trismusen
tyngselen
tyngslene
ubehagene
uleiliger
uleiliget
usselheta
utbyttede
utbyttene
utbyttete
veistøvet
verketåen
åreknuten
ødelegger
øresusene
øreverken
ørevoksen
ørevokset
øydelagte
plaga10 bokstaver
allergiene
almesykene
anoreksien
avbrekkene
bekjempede
bekjempete
bekymringa
blødningen
bryderiene
dykkersyka
dysfasiene
dyspepsien
epilepsien
ergrelsene
etseskaden
etterriene
forstyrrer
forstyrret
fortredene
forulemper
forulempet
foruroliga
fotgiktene
fotsoppene
fotsvetten
gnagsårene
gulfeberen
gulfeberne
gulfebrene
halsondene